ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้155คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27337คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229537คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการปฏิบัติธรรม บวชศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ร่วมรับมอบเกียรติบัตร อปท.ที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
กิจกรรม “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ภายใต้ชื่อ โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
การแข่งขันเรือพายประเพณีชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ (งานทอดกฐินสามัคคี วัดทองนพคุณ (บางแสม))
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการอบรมป้องกันระงับสาธารณภัย และจัดทำแผนป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น้ำท่วม ลมพายุ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน (กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นตอนและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการฝึกทักษะการนวดเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนและโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการวันสำคัญทางศาสนา แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชนตำบลท่าข้าม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการอบรมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/15 Next »