ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้192คน
ผู้ชมเมื่อวาน418คน
ผู้ชมเดือนนี้36845คน
ผู้ชมเดือนก่อน4893คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3161620คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อสืบสานศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมความเป็นไทย
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
โครงการจัดเรือร่วมขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำ ประจำปี 2565
โครงการ "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมของประชาชน จัดการฝึกอาชีพหลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565
โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2565
พิธีมอบบ้านให้กับครัวเรือนเป้าหมายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP)
โครงการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) ตกเกณฑ์ความยากจน (ด้านรายได้)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา ประจำปี 2565
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลท่าข้าม ประจำปี 2565
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "การทำหมูส้ม และไส้กรอกอิสาน" ประจำปี 2565
กิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning day เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการอบรมป้องกัน ระงับ สาธารณภัย และจัดทำแผนป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น้ำท่วม ลมพายุกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
โครงการวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2565 แห่เทียนเข้าพรรษา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 Next »