ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
Social Network
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์27คน
ผู้ชมวันนี้279คน
ผู้ชมเมื่อวาน1573คน
ผู้ชมเดือนนี้20569คน
ผู้ชมเดือนก่อน25450คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3276314คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระดับตำบล)
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระดับหมู่บ้าน)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปี 2566
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา อปท.ฉะเชิงเทราเกมส์
การลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลท่าข้าม ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลพนมสารคาม
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะกง(ใหม่)
รับมอบถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อสืบสานศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมความเป็นไทย
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
โครงการจัดเรือร่วมขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำ ประจำปี 2565
โครงการ "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมของประชาชน จัดการฝึกอาชีพหลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 Next »