ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
Social Network
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์35คน
ผู้ชมวันนี้481คน
ผู้ชมเมื่อวาน1573คน
ผู้ชมเดือนนี้20771คน
ผู้ชมเดือนก่อน25450คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3276516คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และพนักงานครูเทศบาล 29 มี.ค. 2566 (อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภันฑ์จำนวน 123 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 28 มี.ค. 2566 (อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่าข้าม 24 มี.ค. 2566 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 15 มี.ค. 2566 (อ่าน 21 ครั้ง)
รับสมัครผู้เข้าการประกวด Miss Wellness World Thailand 2024 14 มี.ค. 2566 (อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 13 มี.ค. 2566 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 09 มี.ค. 2566 (อ่าน 131 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 08 มี.ค. 2566 (อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 03 มี.ค. 2566 (อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 03 มี.ค. 2566 (อ่าน 173 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 03 มี.ค. 2566 (อ่าน 13 ครั้ง)
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง แจ้งหยุดการบริหารบานเขื่อนทดน้ำบางปะกง ประจำปี พ.ศ.2565/2566 21 ก.พ. 2566 (อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (รอบที่ 1) 20 ก.พ. 2566 (อ่าน 47 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีการศึกษา 2566 16 ก.พ. 2566 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 10 ก.พ. 2566 (อ่าน 36 ครั้ง)
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 08 ก.พ. 2566 (อ่าน 23 ครั้ง)
กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปี 2566 08 ก.พ. 2566 (อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่าข้าม พ.ศ.2566 07 ก.พ. 2566 (อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 06 ก.พ. 2566 (อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลในตำแหน่งและระดับเดียวกัน สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 06 ก.พ. 2566 (อ่าน 41 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 26 ม.ค. 2566 (อ่าน 36 ครั้ง)
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 26 ม.ค. 2566 (อ่าน 99 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 10 ม.ค. 2566 (อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชกการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 09 ม.ค. 2566 (อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา 05 ม.ค. 2566 (อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนด เวลา สถานที่คัดเลือก 23 ธ.ค. 2565 (อ่าน 75 ครั้ง)
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน 19 ธ.ค. 2565 (อ่าน 49 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ แจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2565 09 ธ.ค. 2565 (อ่าน 62 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 02 ธ.ค. 2565 (อ่าน 242 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง รถจัรยานยนต์และเครื่องจักรกลทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ 2566 29 พ.ย. 2565 (อ่าน 64 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 28 พ.ย. 2565 (อ่าน 79 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 24 พ.ย. 2565 (อ่าน 169 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) 18 พ.ย. 2565 (อ่าน 159 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2566 17 พ.ย. 2565 (อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 17 พ.ย. 2565 (อ่าน 177 ครั้ง)
เปิดรับสมัครชายไทย อายุ 18-20 หรือ 22-29 ปี สมัครเป็นทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ 15 พ.ย. 2565 (อ่าน 72 ครั้ง)
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 14 พ.ย. 2565 (อ่าน 64 ครั้ง)
ประกา รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) 08 พ.ย. 2565 (อ่าน 81 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนเตรียมความพร้อมรับน้ำทะเลหนุนสูง 31 ต.ค. 2565 (อ่าน 111 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) 26 ต.ค. 2565 (อ่าน 94 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) 26 ต.ค. 2565 (อ่าน 75 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 22 ก.ย. 2565 (อ่าน 122 ครั้ง)
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 30 ส.ค. 2565 (อ่าน 224 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 29 ส.ค. 2565 (อ่าน 193 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 17 ส.ค. 2565 (อ่าน 190 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 Next »