ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์6คน
ผู้ชมวันนี้61คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27243คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229443คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

ร่วมงานประเพณีกองข้าว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมชลประทานในโอกาสเดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพานทอง
วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ “การคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก ๓ช”
เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลในงานนิทรรศการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ภายใต้โครงการ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้ามและเพื่อการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการอบรมป้องกัน ระงับสาธาณภัย และจัดทำแผนป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น้ำท่วม ลมพายุกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร “การทำกล้วยเบรกแตก การทำกล้วยฉาบ และการทำกล้วยม้วนเคลือบคาราเมล” (ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าข้าม)
โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพชุมชนตำบลท่าข้าม
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ ๑ โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังสวนอุตสาหกรรมบางปะกง
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/15 Next »