ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้180คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27362คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229562คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "การทำหมูส้ม และไส้กรอกอิสาน" ประจำปี 2565
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าข้าม ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "การทำหมูส้ม และไส้กรอกอิสาน" ประจำปี 2565 ซึงได้รับเกียรติจากท่านรองสมทรง สุขุมมะสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในอาชีพให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และอีกทั้งผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเพิ่มรายได้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย จากกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้

อ่าน 116 ครั้ง   โพสเมื่อ : 11/08/2022 10:03