ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้261คน
ผู้ชมเมื่อวาน418คน
ผู้ชมเดือนนี้36914คน
ผู้ชมเดือนก่อน4893คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3161689คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565
วันที่ 2 กันยายน 2565 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าข้าม ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปี 2565 ซึงได้รับเกียรติจากท่านรองสมทรง สุขุมมะสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบล คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองต่างๆ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม โดยทางเทศบาลตำบลท่าข้ามตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้โครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านกีฬาและนันทนาการกิจกรรมเด็กเล็ก นั้นเอง
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อ ให้เด็กเล็กได้มีโอกาสเล่นกีฬาและออกกำลังกายพรัอมทั้งประเมินผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู๋ในพื้นที่ของเทศบาลจำนวน 3 แห่ง ซึ่งภายในโครงการ จัดให้มีกิจกรรมการแสดงของเด็กเล็กจากศุนย์ต่างๆ และการแข่งขันกีฬา จำนวน 5 ประเภท ได้แก่
1.วิ่งเก็บลูกบอล
2.ตัวต่อมหาสนุก
3.ปั่นมหาสนุก
4.ชักเย่อ
5.วิ่ง 25 เมตร
จากกิจกรรมดังกล่าวเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างดีทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้

อ่าน 100 ครั้ง   โพสเมื่อ : 02/09/2022 15:20