ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้235คน
ผู้ชมเมื่อวาน418คน
ผู้ชมเดือนนี้36888คน
ผู้ชมเดือนก่อน4893คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3161663คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการ "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
      วันที่ 27 ตุลาคม 2565 บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้มีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตระหนักถึงความรับ
ผิดชอบต่อสังคม  จึงได้จัดโครงการ "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งเป็นกิจกรรมการอบรมการทำ "เกี๊ยวกุ้ง" 
      ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จรุญเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะบริหาร สภาชิกสภาเทศบาลตำบล ผู้อำนวยการกองต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล
    โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มพูนความรู้และทักษะในอาชีพ ให้แก่ประชาชนและอีกทั้งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ นำไปต่อยอดในการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว จากกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้

อ่าน 33 ครั้ง   โพสเมื่อ : 01/11/2022 15:02