ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้187คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27369คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229569คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่ 14 มกราคม 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม ดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความรับผิดชอบยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักเสียสละ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เด็กทุกเพศทุกวัยเกิดการพัฒนาที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจและด้านสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ
ในการนี้ นางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ และอ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงของเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางแสม #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองพานทอง #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม มีกิจกรรมจับฉลากของรางวัล และจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ มอบของรางวัลตามซุ้มกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมระบายสีปูนปั้น กิจกรรมระบายสีรูปภาพ กิจกรรมโยนลูกบอล รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ได้นำอาหารและเครื่องดื่ม มาเลี้ยงน้องๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
#เทศบาลตำบลท่าข้าม จึงได้ดำเนินการจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มกราคม 2566 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ นั่นก็คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

อ่าน 32 ครั้ง   โพสเมื่อ : 18/01/2023 13:25