ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
Social Network
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์30คน
ผู้ชมวันนี้287คน
ผู้ชมเมื่อวาน1573คน
ผู้ชมเดือนนี้20577คน
ผู้ชมเดือนก่อน25450คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3276322คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2566
      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าข้าม(ชั้น ๒)
      กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของเด็ก/เยาวชน ในทุกๆด้าน เพราะการออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการ อย่างสม่ำเสมอเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภายในโครงการมีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน โดยจัดให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะในการเล่นกีฬาฟุตซอลและพัฒนาการเล่นกีฬาอย่างมีรูปแบบ สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม อีกทั้ง เด็ก/เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ได้อีกด้วย
      ในการนี้ นางสมทรง สุขุมมะสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่า้ขาม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

อ่าน 17 ครั้ง   โพสเมื่อ : 21/02/2023 13:55