ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
Social Network
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์26คน
ผู้ชมวันนี้309คน
ผู้ชมเมื่อวาน1573คน
ผู้ชมเดือนนี้20599คน
ผู้ชมเดือนก่อน25450คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3276344คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าข้าม ดำเนินการจัดโครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมและเสริมสร้างความรู้ด้านทันตอนามัย เพื่อการมีช่องปากที่ดี รวมไปถึงการดูแลรักษาฟันและการแปรงฟันอย่างถูกวิธี เนื่องด้วยสุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกาย การดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี จึงมีผลต่อการมีสุขภาพที่ดีด้วย ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าข้าม เล็งเห็นความสำคญของปัญหาเรื่องนี้ จึงจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 50 คน
ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรอง สมศักดิ์ จรุญเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี นายสาโรช ทัพมี ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนต่างๆ ตลอดจน ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ด้วย

อ่าน 27 ครั้ง   โพสเมื่อ : 27/02/2023 10:52