ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
Social Network
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้157คน
ผู้ชมเมื่อวาน496คน
ผู้ชมเดือนนี้7941คน
ผู้ชมเดือนก่อน29258คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3341450คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้ามดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสออกกำลังกายและสนใจในการเล่นกีฬาพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับหมู่บ้าน สร้างความสามัคคีระหว่างเด็ก เยาวชนและประชาชน ในเขตพื้นที่ของตำบลท่าข้าม และเพื่อเป็นการรณรงค์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาของยาเสพติดภายในชุมชนอีกด้วย
ภายในโครงการ จัดให้มีการแข่งขันกีฬา จำนวน 5 ประเภท โดยแบ่งประเภทของกีฬาดังนี้
- กีฬาฟุตซอล ประเภทอายุไม่เกิน 13 ปี
- กีฬาฟุตซอล ประเภทประชาชน
- กีฬาเปตอง ประเภทประชาชนชาย
- กีฬาเปตอง ประเภทประชาชนหญิง
- กีฬาเปตอง ประเภท VIP
ในการนี้ ช่วงพิธีเปิดโครงการฯได้รับเกียรติจาก นางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ตลอดจนนักกีฬาทุกคน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย
สรุปผลการแข่งขัน
1.กีฬาฟุตซอล รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 13 ปี
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 3
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 2
2.กีฬาฟุตซอล ประเภท ประชาชนชาย
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 2
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 7
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 3
3.กีฬาเปตอง ประเภท ประชาชนหญิง
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 5
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 3
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 6
4.กีฬาเปตอง ประเภท ประชาชนชาย
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 2
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 3
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 5
5.กีฬาเปตอง ประเภท VIP
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดบางแสม
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ กู้ภัยท่าข้าม
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ คณะผู้บริหาร ทต.ท่าข้าม

อ่าน 149 ครั้ง   โพสเมื่อ : 11/04/2023 16:12