ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้113คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27295คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229495คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 06 มี.ค. 2562 (อ่าน 125 ครั้ง)
สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ประจำปี ๒๕๖๒ 06 มี.ค. 2562 (อ่าน 128 ครั้ง)
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 04 มี.ค. 2562 (อ่าน 187 ครั้ง)
การประมูลทะเบียนรถเลขสวย 04 มี.ค. 2562 (อ่าน 362 ครั้ง)
การเข้าร่วมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 04 มี.ค. 2562 (อ่าน 115 ครั้ง)
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 28 ก.พ. 2562 (อ่าน 346 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 25 ก.พ. 2562 (อ่าน 191 ครั้ง)
การเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ 22 ก.พ. 2562 (อ่าน 951 ครั้ง)
ประกาศยกย่องชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 14 ก.พ. 2562 (อ่าน 193 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 13 ก.พ. 2562 (อ่าน 149 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ “งานวิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ ปี ๒๕๖๒” 12 ก.พ. 2562 (อ่าน 110 ครั้ง)
กำหนด วันและเวลาออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง 12 ก.พ. 2562 (อ่าน 202 ครั้ง)
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 08 ก.พ. 2562 (อ่าน 707 ครั้ง)
การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 06 ก.พ. 2562 (อ่าน 313 ครั้ง)
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 06 ก.พ. 2562 (อ่าน 140 ครั้ง)
ขอเชิญประชาชนตำบลท่าข้ามทุกท่านร่วมมือกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 06 ก.พ. 2562 (อ่าน 1086 ครั้ง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง จะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อย้ายแนวเขตเสาไฟฟ้า 30 ม.ค. 2562 (อ่าน 136 ครั้ง)
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ ๑- ๒) จะเทคอนกรีต 25 ม.ค. 2562 (อ่าน 252 ครั้ง)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 24 ม.ค. 2562 (อ่าน 121 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 23 ม.ค. 2562 (อ่าน 123 ครั้ง)
โครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 22 ม.ค. 2562 (อ่าน 367 ครั้ง)
แจ้งเตือนเตรียมความพร้อมรับน้ำทะเลหนุนสูง 21 ม.ค. 2562 (อ่าน 513 ครั้ง)
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำตู้สินค้า (Gate Assistant) 21 ม.ค. 2562 (อ่าน 621 ครั้ง)
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 18 ม.ค. 2562 (อ่าน 129 ครั้ง)
การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการที่พัก และการใช้งานแพลตฟอร์ม 18 ม.ค. 2562 (อ่าน 115 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี ๒๕๖๒ 17 ม.ค. 2562 (อ่าน 670 ครั้ง)
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 08 ม.ค. 2562 (อ่าน 231 ครั้ง)
ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี ทอดผ้าป่าครอบครัวและทำบุญอุทิศให้อดีตเจ้าอาวาส บูรพาจารย์ และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลศพ 08 ม.ค. 2562 (อ่าน 603 ครั้ง)
การจุดเตาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนชุดที่ 4 04 ม.ค. 2562 (อ่าน 143 ครั้ง)
การเทคอนกรีตงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องที่ ๑ – ๒ 24 ธ.ค. 2561 (อ่าน 496 ครั้ง)
กฏกระทรวง กำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑ 21 ธ.ค. 2561 (อ่าน 208 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 14 ธ.ค. 2561 (อ่าน 247 ครั้ง)
ขอเชิญคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้าน , อสม. และประชาชน เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 14 ธ.ค. 2561 (อ่าน 1713 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 14 ธ.ค. 2561 (อ่าน 130 ครั้ง)
ขอให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่รักษากับ รพสต.ท่าข้าม มาตามแพทย์นัด 14 ธ.ค. 2561 (อ่าน 124 ครั้ง)
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพร่วมบริจาคสร้างซุ้มประตูและกำแพงวัดทุกท่าน เข้าร่วมงานฉลองซุ้มประตูและกำแพงวัด 14 ธ.ค. 2561 (อ่าน 261 ครั้ง)
เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี 13 ธ.ค. 2561 (อ่าน 154 ครั้ง)
ขอเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 12 ธ.ค. 2561 (อ่าน 145 ครั้ง)
กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการ และรับชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 12 ธ.ค. 2561 (อ่าน 142 ครั้ง)
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า (สาขาบางปะกง) 12 ธ.ค. 2561 (อ่าน 757 ครั้ง)
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11 ธ.ค. 2561 (อ่าน 166 ครั้ง)
ติดต่อขอรับสมุดบัญชีเงินฝาก 11 ธ.ค. 2561 (อ่าน 108 ครั้ง)
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES 30 พ.ย. 2561 (อ่าน 239 ครั้ง)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ “โรงงานผลิตไวน์และเบียร์” 30 พ.ย. 2561 (อ่าน 440 ครั้ง)
ขอเชิญประชาชนชาวตำบลท่าข้ามและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประชาคม กรณีได้รับควาเดือดร้อน จากรถบรรทุกน้ำมันของบริษัท พี.ซี.สยาม ปิโตรเลียม จำกัด, 30 พ.ย. 2561 (อ่าน 126 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/19 Next »