ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้154คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27336คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229536คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๒ 28 มิ.ย. 2562 (อ่าน 127 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 19 มิ.ย. 2562 (อ่าน 119 ครั้ง)
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 18 มิ.ย. 2562 (อ่าน 133 ครั้ง)
การล้างมาตรวัดน้ำและบำรุงรักษามาตรวัดน้ำในพื้นที่ตำบลท่าข้าม 18 มิ.ย. 2562 (อ่าน 127 ครั้ง)
เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 17 มิ.ย. 2562 (อ่าน 468 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ 17 มิ.ย. 2562 (อ่าน 283 ครั้ง)
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 17 มิ.ย. 2562 (อ่าน 112 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒ 17 มิ.ย. 2562 (อ่าน 200 ครั้ง)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 11 มิ.ย. 2562 (อ่าน 125 ครั้ง)
สื่อประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า 10 มิ.ย. 2562 (อ่าน 413 ครั้ง)
การเปิดระบายน้ำประตูระบายน้ำคลองพานทอง 06 มิ.ย. 2562 (อ่าน 272 ครั้ง)
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 04 มิ.ย. 2562 (อ่าน 118 ครั้ง)
สปอตวิทยุรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 01 มิ.ย. 2562 (อ่าน 243 ครั้ง)
การแก้ไขปัญหาการครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเรือประมง 17 พ.ค. 2562 (อ่าน 401 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เพลง ๓ อาร์สา 15 พ.ค. 2562 (อ่าน 230 ครั้ง)
ดำเนินการซ่อมแซมถนนเกษมจาติกวณิช 10 พ.ค. 2562 (อ่าน 352 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ 10 พ.ค. 2562 (อ่าน 383 ครั้ง)
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES 30 เม.ย. 2562 (อ่าน 144 ครั้ง)
โครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์ 30 เม.ย. 2562 (อ่าน 99 ครั้ง)
สปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามนโยบายการลดความต้องการยาเสพติด 30 เม.ย. 2562 (อ่าน 99 ครั้ง)
สรุปผลการประชุมสัมมนา Mice Clinic ภายใต้หัวข้อ “Thailand ๔.๐ and Sustainable Meeting” 30 เม.ย. 2562 (อ่าน 153 ครั้ง)
การจัดศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ ๙ 30 เม.ย. 2562 (อ่าน 121 ครั้ง)
การรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 30 เม.ย. 2562 (อ่าน 426 ครั้ง)
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30 เม.ย. 2562 (อ่าน 115 ครั้ง)
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก 30 เม.ย. 2562 (อ่าน 513 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมงานประเพณีกองข้าว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 30 เม.ย. 2562 (อ่าน 130 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงไฟฟ้าบางปะกง 30 เม.ย. 2562 (อ่าน 118 ครั้ง)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑ – ๓ / ๒๕๖๒ 23 เม.ย. 2562 (อ่าน 132 ครั้ง)
การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายขนาดใหญ่ 09 เม.ย. 2562 (อ่าน 141 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 09 เม.ย. 2562 (อ่าน 308 ครั้ง)
โครงการ เจ้าหนูนักเตะ ท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก 03 เม.ย. 2562 (อ่าน 128 ครั้ง)
การประกวดรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ 03 เม.ย. 2562 (อ่าน 114 ครั้ง)
ขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 03 เม.ย. 2562 (อ่าน 121 ครั้ง)
กศน. ตำบลท่าข้าม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 03 เม.ย. 2562 (อ่าน 607 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 01 เม.ย. 2562 (อ่าน 124 ครั้ง)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมงานประจำปีวัดท่าข้ามเจริญศรัทธา 29 มี.ค. 2562 (อ่าน 486 ครั้ง)
โรงไฟฟ้าบางปะกง ขอเชิญประชาชนตำบลท่าข้ามทุกท่าน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล 26 มี.ค. 2562 (อ่าน 209 ครั้ง)
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำตู้สินค้า (Gate Assistant) และตำแหน่ง หัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า 26 มี.ค. 2562 (อ่าน 555 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 22 มี.ค. 2562 (อ่าน 395 ครั้ง)
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 15 มี.ค. 2562 (อ่าน 326 ครั้ง)
พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 13 มี.ค. 2562 (อ่าน 136 ครั้ง)
ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปา 11 มี.ค. 2562 (อ่าน 410 ครั้ง)
รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 11 มี.ค. 2562 (อ่าน 846 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 08 มี.ค. 2562 (อ่าน 123 ครั้ง)
แจ้งแผนงานซ่อมแซมถนนทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง 08 มี.ค. 2562 (อ่าน 513 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/19 Next »