ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้106คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27288คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229488คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการอบรมวินัยการจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมสร้างแกนนำ เพื่อความอบอุ่น สาน ๓ วัยสู่ใยรัก ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้ ๓ วัย สู่ใยรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการ ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลท่าข้าม ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ตู้มหาดไทย แปดริ้ว ปันสุข
มอบแอลกอฮอล์เจล , หน้ากากอนามัยแบบผ้า และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด ให้กับ ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน
กิจกรรมอบรมให้ความรู้และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ภายใต้โครงการณรงค์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid – ๑๙)
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี วัดทองนพคุณ (บางแสม) ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/15 Next »