ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้105คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27287คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229487คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการอบรมวินัยจราจร ตำบลท่าข้ามขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรต์เซ็นต์ และกิจกรรมตีเส้นจราจรทางม้าลายบริเวณหน้าตลาดนัดบางแสม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รับมอบรางวัล สตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่(ประเภทเทศบาล)
รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติแพทย์ฉุกเฉิน
โครงการอบรมเครือข่ายแกนนำสุขภาพชุมชน พร้อมต้านภัย Covid-19
วันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ.65 เทศบาลตำบลท่าข้าม ให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น
เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี 2565
โครงการ การเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย
มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ต.ท่าข้าม
9 มกราคม พ.ศ.2564 #ให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้น #เข็มที่3 แก่ประชาชนตำบลท่าข่าม
กิจกรรม Big Cleaning Day ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔
กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ
สืบสานงานประเพณีลอยกระทง
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมขบวนแห่องค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำลองทางน้ำ
วันนี้ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกันฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน Covid-19 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 1ให้กับประชาชน และแรงงานในพื้นที่ตำบลท่าข้าม
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
ต้อนรับคณะท่านสมาชิกวุฒิสภา (สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน)
ซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์หากมีกรณีท่อก๊าซระเบิดและมีเหตุเพลิงใหม้อย่างรุนแรงในเขตพื้นที่ชุมชน
กิจกรรมสร้างแกนนำ เพื่อความอบอุ่น สานสามวัย สู่ใยรัก หมู่ที่ 8 ต.ท่าข้าม
กิจกรรมสร้างแกนนำ เพื่อความอบอุ่น สานสามวัย สู่ใยรัก หมู่ที่ 7 ต.ท่าข้าม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/15 Next »