ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์6คน
ผู้ชมวันนี้60คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27242คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229442คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอนาจักร
กิจกรรม..วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
สืบสานงานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เทศบาลตำบลท่าข้าม
เทศบาลตำบลท่าข้าม จัดการอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เทศบาลตำบลท่าข้าม
โครงการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง
รับมอบนโยบายจากท่านนายอำเภอบางปะกงคนใหม่
เทศบาลท่าข้าม รับการบริจาคหนังสือ
โครงการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี วัดทองนพคุณ (บางแสม) ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการปฏิบัติธรรม บวชศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการเข้าค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลท่าข้าม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการเยี่ยมผู้พิการ , ผู้สูงอายุ , ผู้ป่วยเอดส์ และผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการอบรมป้องกัน ระงับสาธารณภัย และจัดทำแผนป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น้ำท่วม ลมพายุ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม บูรณาการกับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการปฏิบัติธรรม บวชศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/15 Next »