ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
Social Network
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์8คน
ผู้ชมวันนี้105คน
ผู้ชมเมื่อวาน496คน
ผู้ชมเดือนนี้7889คน
ผู้ชมเดือนก่อน29258คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3341398คน

ข้อมูลเกียวกับอาเซียน

สัญลักษณ์ของอาเซียน 

         สัญลักษณ์ของอาเซียนนั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้มานานตั้งแต่ก่อตั้ง ประกอบไปด้วยรูปรวงข้างสีเหลืองจำนวน 10 ต้น บน พื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน โดยมีความหมายว่าดังนี้...

         ธงชาติอาเซียน มีสัญลักษณ์คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

          สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
          สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
          สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
          สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

 

10 ประเทศประชาคมอาเซียน มีชื่อประเทศเป็นทางการ เต็มๆว่าอะไรกันมั่ง พร้อม เมืองหลวง , ระบอบการปกครอง

 

1. ประเทศ : กัมพูชา  ( Cambodia )
ชื่ออย่างเป็นทางการ    : ราชอาณาจักรกัมพูชา (  Kingdom of Cambodia )   

เมืองหลวง                     : พนมเปญ ( Phnom Penh )

ระบอบการปกครอง       : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

 

2. ประเทศ : ไทย  ( Thailand )
ชื่ออย่างเป็นทางการ    : ราชอาณาจักรไทย  ( Kingdom of Thailand )   

เมืองหลวง                    : กรุงเทพมหานคร  ( Bangkok )   

ระบอบการปกครอง     : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

3. ประเทศ : บรูไนดารุสซาลาม  ( Brunei Darussalam )   

ชื่ออย่างเป็นทางการ    : เนการาบรูไนดารุสซาลาม  ( Negara Brunei Darussalam )   

เมืองหลวง                    : บันดาร์เสรีเบกาวัน  ( Bandar Seri Begawan )   

ระบอบการปกครอง     : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

  

4. ประเทศ :  พม่า  ( Myanmar )

ชื่ออย่างเป็นทางการ     : สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union  of Myanmar)

เมืองหลวง                     :  เนปยีดอ ( Nay Pyi Taw )   

ระบอบการปกครอง      : ปกครองด้วยระบบเผด็จการทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ 

 

5. ประเทศ : ฟิลิปปินส์  ( Philippines )   

ชื่ออย่างเป็นทางการ    : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ( Republic of the Philippines )   

เมืองหลวง                    : มะนิลา  ( Manila )   

ระบอบการปกครอง     : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 

6. ประเทศ : มาเลเซีย  ( Malaysia )    

ชื่ออย่างเป็นทางการ            :  สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) / มาเลเซีย  (Malaysia)

เมืองหลวง                            : กัวลาลัมเปอร์  ( Kuala Lumpur )

ระบอบการปกครอง             :  ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 

 

7. ประเทศ : ลาว  ( Laos )

ชื่ออย่างเป็นทางการ            : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic )

เมืองหลวง                             : เวียงจันทน์  ( Vientiane )

ระบอบการปกครอง               : การปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่าระบอบประชาธิปไตยประชาชน)

 

8. ประเทศ : เวียดนาม  ( Vietnam )   

ชื่ออย่างเป็นทางการ                 : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ( Socialist Republic of Vietnam )   

เมืองหลวง                                  : ฮานอย  ( Hanoi )

ระบอบการปกครอง                   : ระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีอำนาจ สูงสุดเพียงพรรคการเมืองเดียว 

 

 9. ประเทศ : สิงคโปร์  ( Singapore )   

ชื่ออย่างเป็นทางการ            : สาธารณรัฐสิงคโปร์  ( Republic of Singapore )

เมืองหลวง                            : สิงคโปร์  ( Singapore )

ระบอบการปกครอง             : ระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข

  

10. ประเทศ : อินโดนีเซีย  ( Indonesia )   

ชื่ออย่างเป็นทางการ            : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ( Republic of Indonesia )

เมืองหลวง                            : จาการ์ตา  ( Jakarta )

ระบอบการปกครอง             : การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและทำหน้าที่ปกครองประเทศ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/7 Next »