ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
Social Network
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้136คน
ผู้ชมเมื่อวาน496คน
ผู้ชมเดือนนี้7920คน
ผู้ชมเดือนก่อน29258คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3341429คน

ข้อมูลเกียวกับอาเซียน

คำทักทายในภาษาอาเซียน

 

ประเทศ                                             คำกล่าวทักทาย                    

Brunei                                     ซาลามัต ดาตัง                            

Cambodia                              ซัวสเด                                          

Indonesia                               ซาลามัต เซียง                              

Laos                                        สะบายดี                                      

Malaysia                                ซาลามัต ดาตัง                              

Myanmar                               มิงกาลาบา                                     

Philippine                              กูมุสตา                                           

Singapore                              หนีห่าว                                           

Thailand                                สวัสดี                                                

Vietnam                                 ซินจ่าว                                           

คำกล่าวแสดงความขอบคุณ

ประเทศ                                                    คำกล่าวแสดงความขอบคุณ                        

Brunei                                                      ตรีมอ กาเซะฮ         

Cambodia                                               ออกุน,ออกุนเจริญ 

Indonesia                                                เทอริมากาซิ 

Laos                                                         ขอบใจ          

Malaysia                                                 ตรีมอ กาเซะฮ         

Myanmar                                                เจซูติน บาแด           

Philippine                                               มารามิงสลามัต        

Singapore                                              ตรีมอ กาเซะฮ         

Thailand                                                 ขอบคุณ        

Vietnam                                                  กามเอิน

 

คำกล่าวแสดงความขอบคุณ

ประเทศ                                           คำกล่าวอำลาหรือกล่าวลา                        

Brunei                                                   ซือลามัต ติงฆัล       

Cambodia                                            เรียนซันเฮย

Indonesia                                             ซาลามัดจาลัน          

Laos                                                      โซกดี 

Malaysia                                               ซือลามัต ติงฆัล       

Myanmar                                              ตาตา 

Philippine                                             ปาลาม          

Singapore                                            ซือลามัต ติงฆัล                   

Thailand                                               ลาก่อน

Vietnam                                               ตามเบียด

 

 คำบอกรัก ของอาเซียน

§  ไทย            :   ผมรักคุณ / ฉันรักคุณ / ฉันรักเธอ

§  ลาว            :  ข้อยฮักเจ้า

§  อินโดนีเซีย   : ซายา จินตา ปาดามู

§  พม่า            : จิต พา เด (chit pa de)

§  กัมพูชา        : บอง สรัน โอน (Bon sro Iahn oon)

§  เวียดนาม      :  ตอย ยิ่ว เอ๋ม (Toi yue em)

§  สิงค์โปร์       : หว่อ ไอ้ นี่

§  มาเลเซีย      : ซายา จินตามู (Saya cintamu)

§  บรูไน           : ซายอ ซูกอ มากัน

§  ฟิลิปปินส์     : มาฮาลกิตา (Mahal kita)

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/7 Next »