ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้151คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27333คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229533คน

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔๗ รายการ 14 ม.ค. 2564 (อ่าน 231 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินบนเกาะธรรมชาติ(เกาะนก) 13 ม.ค. 2564 (อ่าน 176 ครั้ง)
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 14 ม.ค. 2564 (อ่าน 161 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 14 ม.ค. 2564 (อ่าน 131 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสะพานทางเดินไม้บนเกาะธรรมชาติท่าข้าม(เกาะนก) 12 ม.ค. 2564 (อ่าน 47 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 07 ธ.ค. 2563 (อ่าน 161 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รวม 17 โครงการ 25 ธ.ค. 2563 (อ่าน 126 ครั้ง)
เรื่อง กำหนดเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง 04 ธ.ค. 2563 (อ่าน 134 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 18 พ.ย. 2563 (อ่าน 126 ครั้ง)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 04 ธ.ค. 2563 (อ่าน 100 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธ.ค. 2563 (อ่าน 141 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่๔ (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) 19 ต.ค. 2563 (อ่าน 77 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2563 21 ต.ค. 2563 (อ่าน 174 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 05 พ.ย. 2563 (อ่าน 143 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 21 ต.ค. 2563 (อ่าน 129 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสะพานทางเดินในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2563 (อ่าน 161 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 22 ก.ย. 2563 (อ่าน 174 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทาน (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 19 ก.ย. 2563 (อ่าน 206 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2563 (อ่าน 160 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2563 (อ่าน 112 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ FB F - ๑๓๕ HYBRID จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2563 (อ่าน 109 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๙๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563 (อ่าน 75 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ FB ๑๓๕ R HYBRID จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563 (อ่าน 84 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานทางเดินในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม 17 ก.ย. 2563 (อ่าน 47 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563 (อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2563 (อ่าน 106 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2563 (อ่าน 75 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2563 (อ่าน 88 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นละอองฝอย แบบ ULV หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ / ๕๑ / ๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2563 (อ่าน 131 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเรือยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗ / ๕๒ / ๐๐๐๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2563 (อ่าน 91 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2563 (อ่าน 82 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๘๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2563 (อ่าน 88 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า – ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค – ๑๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2563 (อ่าน 99 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกบานหน้า และติดฟิล์มกรองแสง พร้อมติดตั้ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กท - ๕๕๑๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2563 (อ่าน 88 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 2563 (อ่าน 83 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 2563 (อ่าน 83 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๙๖๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.ย. 2563 (อ่าน 72 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.ย. 2563 (อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.ย. 2563 (อ่าน 126 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๐๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ย. 2563 (อ่าน 74 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ความยาวประมาณ ๒,๐๔๙ เมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ย. 2563 (อ่าน 144 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 08 ก.ย. 2563 (อ่าน 72 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 03 ก.ย. 2563 (อ่าน 96 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๒๙๗๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ย. 2563 (อ่าน 84 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2563 (อ่าน 99 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/33 Next »