ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้174คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27356คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229556คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรม ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๓ 24 มิ.ย. 2563 (อ่าน 122 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม 19 มิ.ย. 2563 (อ่าน 86 ครั้ง)
รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน ภายใต้โครงการ “สำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ ในเขตป่าชายเลน” 19 มิ.ย. 2563 (อ่าน 136 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๕) 18 มิ.ย. 2563 (อ่าน 207 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๒ / ๒๕๖๓ 18 มิ.ย. 2563 (อ่าน 103 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๑ / ๒๕๖๓ 18 มิ.ย. 2563 (อ่าน 97 ครั้ง)
ห้ามการรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) 18 มิ.ย. 2563 (อ่าน 454 ครั้ง)
การสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจในระยะผ่อนคลาย ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) 16 มิ.ย. 2563 (อ่าน 454 ครั้ง)
การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน และการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ และข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค 15 มิ.ย. 2563 (อ่าน 280 ครั้ง)
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 12 มิ.ย. 2563 (อ่าน 113 ครั้ง)
เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม 12 มิ.ย. 2563 (อ่าน 101 ครั้ง)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 12 มิ.ย. 2563 (อ่าน 125 ครั้ง)
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซย์ดี้ย์ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์ ขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 12 มิ.ย. 2563 (อ่าน 100 ครั้ง)
ขอเลื่อนการประชุมรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 12 มิ.ย. 2563 (อ่าน 101 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๐ / ๒๕๖๓ 11 มิ.ย. 2563 (อ่าน 196 ครั้ง)
ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 10 มิ.ย. 2563 (อ่าน 343 ครั้ง)
ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 10 มิ.ย. 2563 (อ่าน 156 ครั้ง)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” 09 มิ.ย. 2563 (อ่าน 667 ครั้ง)
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ และข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค 09 มิ.ย. 2563 (อ่าน 333 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๔) 02 มิ.ย. 2563 (อ่าน 410 ครั้ง)
การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 02 มิ.ย. 2563 (อ่าน 350 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.๒) 29 พ.ค. 2563 (อ่าน 83 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ 29 พ.ค. 2563 (อ่าน 84 ครั้ง)
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ การตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ 29 พ.ค. 2563 (อ่าน 321 ครั้ง)
การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 29 พ.ค. 2563 (อ่าน 270 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล 29 พ.ค. 2563 (อ่าน 280 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๘ / ๒๕๖๓ 29 พ.ค. 2563 (อ่าน 94 ครั้ง)
มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓ 29 พ.ค. 2563 (อ่าน 842 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗ / ๒๕๖๓ 20 พ.ค. 2563 (อ่าน 743 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๓) 19 พ.ค. 2563 (อ่าน 144 ครั้ง)
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ และข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพิ่มเติม 19 พ.ค. 2563 (อ่าน 256 ครั้ง)
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ และข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดฉะเชิงเทรา 19 พ.ค. 2563 (อ่าน 160 ครั้ง)
ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา 18 พ.ค. 2563 (อ่าน 219 ครั้ง)
แจ้งแนวทางการประเมินสถานประกอบการ เพื่อรับรองมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID - ๑๙ 18 พ.ค. 2563 (อ่าน 253 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ได้ที่ ตู้มหาดไทย แปดริ้ว ปันสุข 14 พ.ค. 2563 (อ่าน 368 ครั้ง)
มาตรการด้านการฝึกอาชีพ เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 13 พ.ค. 2563 (อ่าน 279 ครั้ง)
การเปิดระบายน้ำประตูระบายน้ำคลองพานทอง 13 พ.ค. 2563 (อ่าน 388 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๖ / ๒๕๖๓ 12 พ.ค. 2563 (อ่าน 131 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๕ / ๒๕๖๓ 12 พ.ค. 2563 (อ่าน 100 ครั้ง)
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 08 พ.ค. 2563 (อ่าน 415 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 08 พ.ค. 2563 (อ่าน 609 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่๑๒) 07 พ.ค. 2563 (อ่าน 100 ครั้ง)
สั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (เพิ่มเติม) 07 พ.ค. 2563 (อ่าน 260 ครั้ง)
ให้บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตมาแสดงตัว 07 พ.ค. 2563 (อ่าน 179 ครั้ง)
ข่าวประชาสัมพันธ์ สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 04 พ.ค. 2563 (อ่าน 157 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/19 Next »