ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ EEC  
เมนูเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
download แบบฟอร์มเทศบาล
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศต่างๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามฯการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม
มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานการตรวจสอบการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้114คน
ผู้ชมเมื่อวาน370คน
ผู้ชมเดือนนี้27296คน
ผู้ชมเดือนก่อน34693คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3229496คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 10 ก.ย. 2563 (อ่าน 176 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) 08 ก.ย. 2563 (อ่าน 186 ครั้ง)
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 04 ก.ย. 2563 (อ่าน 140 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๔ / ๒๕๖๓ 04 ก.ย. 2563 (อ่าน 109 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๓ / ๒๕๖๓ 28 ส.ค. 2563 (อ่าน 122 ครั้ง)
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ 28 ส.ค. 2563 (อ่าน 803 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๓ ปี และงานฉลองดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูเขมาภิราม ดร.พระอาจารย์คันธร เขมาราโม 25 ส.ค. 2563 (อ่าน 322 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๒ / ๒๕๖๓ 21 ส.ค. 2563 (อ่าน 163 ครั้ง)
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม ร่วมแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 21 ส.ค. 2563 (อ่าน 709 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) 19 ส.ค. 2563 (อ่าน 98 ครั้ง)
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 18 ส.ค. 2563 (อ่าน 521 ครั้ง)
ขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา มาคัดกรองสายตา เพื่อนัดผ่าตัดต้อกระจก 18 ส.ค. 2563 (อ่าน 91 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๑ / ๒๕๖๓ 14 ส.ค. 2563 (อ่าน 102 ครั้ง)
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 14 ส.ค. 2563 (อ่าน 104 ครั้ง)
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 08 ส.ค. 2563 (อ่าน 123 ครั้ง)
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 08 ส.ค. 2563 (อ่าน 365 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๐ / ๒๕๖๓ 06 ส.ค. 2563 (อ่าน 95 ครั้ง)
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 06 ส.ค. 2563 (อ่าน 436 ครั้ง)
มาตรการรองรับการจัดงาน หรือกิจกรรมการแสดง , ดนตรี , คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) 31 ก.ค. 2563 (อ่าน 3274 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 30 ก.ค. 2563 (อ่าน 91 ครั้ง)
ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) 30 ก.ค. 2563 (อ่าน 107 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๙ / ๒๕๖๓ 24 ก.ค. 2563 (อ่าน 118 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าข้าม 23 ก.ค. 2563 (อ่าน 212 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๘ / ๒๕๖๓ 22 ก.ค. 2563 (อ่าน 148 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๗ / ๒๕๖๓ 22 ก.ค. 2563 (อ่าน 136 ครั้ง)
การขยายระยะเวลารับสมัครโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓ 21 ก.ค. 2563 (อ่าน 93 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๗) 17 ก.ค. 2563 (อ่าน 96 ครั้ง)
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 16 ก.ค. 2563 (อ่าน 121 ครั้ง)
แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙ 15 ก.ค. 2563 (อ่าน 593 ครั้ง)
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 15 ก.ค. 2563 (อ่าน 276 ครั้ง)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ก.ค. 2563 (อ่าน 107 ครั้ง)
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา 14 ก.ค. 2563 (อ่าน 202 ครั้ง)
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 13 ก.ค. 2563 (อ่าน 160 ครั้ง)
สื่อออนไลน์ E-BOOKสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ก.ค. 2563 (อ่าน 141 ครั้ง)
การประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) 13 ก.ค. 2563 (อ่าน 661 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๖ / ๒๕๖๓ 10 ก.ค. 2563 (อ่าน 93 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๕ / ๒๕๖๓ 10 ก.ค. 2563 (อ่าน 116 ครั้ง)
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๓) และการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ และข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค 09 ก.ค. 2563 (อ่าน 251 ครั้ง)
การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 08 ก.ค. 2563 (อ่าน 210 ครั้ง)
การดูแลตัวเองและการปรับใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ 03 ก.ค. 2563 (อ่าน 102 ครั้ง)
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกงเครื่องที่ ๔ มีกำหนดการ Start Up ทดสอบระบบ 02 ก.ค. 2563 (อ่าน 95 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศขยายเวลาเลื่อนกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29 มิ.ย. 2563 (อ่าน 110 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔ / ๒๕๖๓ 26 มิ.ย. 2563 (อ่าน 93 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๓ / ๒๕๖๓ 26 มิ.ย. 2563 (อ่าน 104 ครั้ง)
บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งพนักงานประกันคุณภาพ และตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต 24 มิ.ย. 2563 (อ่าน 348 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/19 Next »