ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้1010คน
ผู้ชมเมื่อวาน1431คน
ผู้ชมเดือนนี้30674คน
ผู้ชมเดือนก่อน35560คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1683030คน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร

1.1 ลักษณะที่ตั้ง
     ตำบล ท่าข้าม เป็นพื้นที่ที่แบ่งแยกจากตำบลบางปะกง เมื่อปี พ.ศ.2529 โดยอยู่บนฝั่งของแม่น้ำ บางปะกง ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา ประมาณ 26 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 53 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีชุมชนที่สำคัญ 2 ชุมชน ได้แก่

ชุมชนตลาดบางแสม ตั้งอยู่บริเวณตลาดบางแสมหน้าโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางปะกง หมู่ที่ 6 ตำบล ท่าข้าม

ชุมชนฝั่งโรงงานไทยวา หรือท่าข้าม เป็นชุมชนเก่าที่เกิดขึ้นริมแม่น้ำบางปะกงขยายเข้ามาตามถนนสุขุมวิทสายเก่า

     เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 และเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็น เทศบาลตำบลท่าข้าม ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

เทศบาลตำบลท่าข้าม มีพื้นที่ในเขตการปกครองทั้งสิ้น 21.50 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 1 ตำบล 8 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 1
หมู่บ้านล่าง หมู่ที่ 2
หมู่บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 3
หมู่บ้านคลองพานทอง หมู่ที่ 4
หมู่บ้านบางไทร หมู่ที่ 5
หมู่บ้านบางแสม หมู่ที่ 6
หมู่บ้านคลองบางนาง หมู่ที่ 7
หมู่บ้านคลองตำหรุ หมู่ที่ 8
 
 
อาณาเขต เทศบาลตำบลท่าข้าม มีอาณาเขตใกล้เคียงติดต่อ ดังนี้
 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน และเทศบาลตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ปากอ่าวไทย แม่น้ำบางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 
 
 
1.2 ประชากร
ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรในเขตทศบาลตำบลท่าข้าม
ปี พ.ศ.
จำนวนครัวเรือน
ประชากรทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
2555
2556
2557
2558
2559( ณ ก.พ.)
7,484
7,648
8,054
8,276
8,305
3,792
3,806
3,807
3,786
3,790
 
3,977
3,983
3,965
3,947
3,951
7,769
7,789
7,772
7,733
7,741
 
(ตามข้อมูลสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าข้าม)
- จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8,305 บ้าน
- มีประชากรทั้งหมด 7,741 คน แบ่งเป็น
- จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพหรือป่วยเรื้อรังในเขตพื้นที่ 154 คน
     นอกจากนี้ ยังมีประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานในเขตเทศบาล โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมแต่ยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาล เป็นจำนวนมากซึ่งคาดการณ์ว่าเบื้องต้นประมาณ 10,000 คนเศษ ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ประมาณ 360 คนต่อตารางกิโลเมตร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 Next »