ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ภายในเว็บ Google
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้959คน
ผู้ชมเมื่อวาน1431คน
ผู้ชมเดือนนี้30623คน
ผู้ชมเดือนก่อน35560คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1682979คน

ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย

พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
คำสั่งกรมเจ้าท่า เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจ เจ้าท่าตามกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบังคับเทศบาลตำบลท่าข้าม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของเทศบาลตำบลท่าข้าม

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศการดำเนินการตามแผนพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งวดที่ ๑ (เดือนตุลาคม มีนาคม)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp. พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศการดำเนินการตามแผนพัสดุ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ งวดที่ ๓ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕
 เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๓