ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำด้านบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาการสู่อาเซียน  
เมนูเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
แผนผังที่ตั้งหน่วยงาน
download แบบฟอร์มเทศบาล
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ผลงานวิจัย บทความ
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อขอรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การจัดฝึกอบรม / สัมมนา
วีดีทัศน์เทศบาลตำบลท่าข้าม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าข้าม
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
บุคลากรในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลท่าข้าม ท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
กำลังออนไลน์50คน
ผู้ชมวันนี้105คน
ผู้ชมเมื่อวาน228คน
ผู้ชมเดือนนี้8190คน
ผู้ชมเดือนก่อน21062คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1495643คน

ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย

แผนการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบังคับเทศบาลตำบลท่าข้าม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของเทศบาลตำบลท่าข้าม

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศการดำเนินการตามแผนพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งวดที่ ๑ (เดือนตุลาคม มีนาคม)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkia หรือ Cherax spp. พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศการดำเนินการตามแผนพัสดุ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ งวดที่ ๓ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕
 เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๓